ИЗАЗОВИ У ПРЕВОЂЕЊУ ФРАЗЕОЛОГИЗАМА ИЗ ИТАЛИЈАНСКОГ ЈЕЗИКА НА СРПСКИ ЈЕЗИК: ФРАЗЕОЛОГИЗМИ СА ИМЕНИЦАМА КОЈЕ ОЗНАЧАВАЈУ АРХИТЕКТОНСКЕ ОБЈЕКТЕ И ЊИХОВЕ ДЕЛОВЕ

Authors

  • Јелена В. Бадовинац
  • Александра Р. Блатешић

Keywords:

италијански језик, српски језик, превођење, еквиваленција, фразеологизми, архитектура

Abstract

У овом раду осврнућемо се на теоријске погледе на превођење у ширем сми-
слу, али посебну пажњу ћемо посветити превођењу фразеологизама, које није једностав-
но пренети у други језик због њихове јединствене форме и значења. Основни циљ нашег
истраживања јесте утврђивање најзаступљенијег степена преводилачке еквиваленције
при трансферу одабраних италијанских фразема на српски језик (потпуна, делимична
или нулта еквиваленција). Истраживачки корпус за овај рад чине италијански фразеоло-
шки изрази у чијем саставу се налазе именице које могу означавати резиденцијалне, али
и архитектонске објекте друге намене (negozio/радња, chiesa/црква, museo/музеј, итд.) које
смо ексцерпирали из савремених општих и фразеолошких речника италијанског језика.
У истраживање смо уврстили и фразеологизме у којима једна од саставница означава за-
себне просторе поменутих објеката, као и одређене елементе који су у саставу њихових
конструкција. Фокусирали смо се на поређење њихових језичких структура у изворном
(италијанском) и циљном (српском) језику, проблематику еквиваленције, евентуалну не-
преводивост, као и незаобилазан социокултуролошки утицај приликом трансфера из јед-
ног у други језик.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BEJKER 1992: BAKER, Mona. In Other Words: a Coursebook on Translation. London: Routledge, 1992.

BARDAJI 2009: BARDAJI, Anna Gil. “Procedures, techniques, strategies: translation process operators”. Perspectives, vol. 17, n. 3 (2009): pp. 161–173, DOI: 10.1080/09076760903249372.

DRAGIĆEVIĆ 2007: DRAGIĆEVIĆ, Rajna. Leksikologija srpskog jezika. Beograd: Zavod za udžbenike, 2007. orig. ДРАГИЋЕВИЋ 2007: ДРАГИЋЕВИЋ, Рајна. Лексикологија српског језика. Београд: Завод за уџбенике, 2007.

DŽONSON 1987: JOHNSON, Marc. The body in the mind. Chicago: University of Chicago Press, 1987.

ĐORĐEVIĆ 2010: ĐORĐEVIĆ, Jasmina. “Equivalence and the cogno-cultural dimension in scientific, professional and official translations”. Facta Universitatis-Linguistics and Literature, vol. 8, n. 1 (2010): pp. 35–46.

ĐORĐEVIĆ 2002: ĐORĐEVIĆ, Radmila. Uvod u kontrastiranje jezika. Beograd: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2002.

ĐUROVIĆ 2009: ĐUROVIĆ, Aneta. Translation und Translationswissenschaft. Ein Hochschullehrbuch. Beograd: Filološki fakultet, 2009.

GALEZE, LEJKOF 2005: GALLESE, Vittorio and George LAKOFF. “The brain’s concepts: the role of the sensory-motor system in conceptual knowledge”. Cognitive neuropsychology, Vol. 21/0 (2005): pp. 455–479. DOI: 10.1080/02643290442000310.

HARIS 2011: HARRIS, Brian. “Origins and conceptual analysis of the term 'traductologie/translatology'”. Babel, vol. 57, issue 1 (2011): pp. 15–31. DOI: https://doi.org/10.1075/babel.57.1.02har.

HLEBEC 2009: HLEBEC, Boris. Prevodilačke tehnike i postupci (engleski jezik). Novi Sad: Budućnost, 2009. orig. Хлебец, Борис. Преводилачке технике и поступци (енглески језик). Нови Сад: Будућност, 2009.

IVIR 1985: IVIR, Vladimir. Teorija i tehnika prevođenja. Novi Sad: Zavod za izdavanje udžbenika, 1985.

IVIR 2003: IVIR, Vladimir. “Translation of Culture and Culture of Translation”. SRAZ 47–48 (2003): str. 117–126.

JANIĆ I STAMENKOVIĆ 2022: JANIĆ, Aleksandra i STAMENKOVIĆ, Dušan. Englesko-

-srpska kontrastivna leksikologija. Niš: Filozofski fakultet, 2022. [orig.] ЈАНИЋ, Александра и СТАМЕНКОВИЋ, Душан. Енглеско-српска контрастивна лексикологија. Ниш: Филозофски факултет, 2022.

JOVANOVIĆ 2013: JOVANOVIĆ, Vladimir. “The Lexical and Semantic Correspondence between Serbian and English Phrasemes”. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingivistiku, 56/1 (2013): str. 165–180. orig. ЈОВАНОВИЋ, Владимир. “The Lexical and Semantic Correspondence between Serbian and English Phrasemes”. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 56/1 (2013): стр. 165–180.

JOVANOVIĆ 2013: JOVANOVIĆ, Ivan. „Neke napomene o frazeologizmima u francuskom i srpskom jeziku”. Philologia Mediana, 5 (2013): str. 403–420. orig. ЈОВАНОВИЋ, Иван. „Неке напомене о фразологизмима у француском и српском језику”. Philologia Mediana, 5 (2013): стр. 403–420.

KATIĆ I NOVAKOV 2018: KATIĆ, Marina i NOVAKOV, Predrag. „Prevođenje naučno-

-tehničke terminologije sa engleskog na srpski uz pomoć odgovarajućih prevodnih postupaka”. XXIV Skup Trendovi razvoja: „Digitalizacija visokog obrazovanjaˮ <http://www.trend.uns.ac.rs/stskup/trend_2018/radovi/T4-1/T4.1-3.pdf>15.1.2022.

KOSTIĆ-TOMOVIĆ, J. 2014a: KOSTIĆ-TOMOVIĆ, Јеlena. „Prevođenje – nezaobilazni korak na putu k afirmaciji manjih kulturnih prostora (na primeru srpskog i nemačkog jezika”. U: Srbija između Istoka i Zapada. Knjiga 4: Jezici Balkana u komparativnom i interdisciplinaronom kontekstu (2014): str. 13–33.

KOSTIĆ-TOMOVIĆ, J. 2014b: KOSTIĆ-TOMOVIĆ, Јеlena. „Jezička ekvivalencija i njeni tipovi (na primeru nemačkog i srpskog jezika)”. Prevodilac, 61 (2014): str. 21–41.

KOSTIĆ-TOMOVIĆ, J. 2017: KOSTIĆ-TOMOVIĆ, Јеlena. Savremena nemačka leksikografija. Beograd: Fokus, 2017.

LAZAREVIĆ 2009: LAZAREVIĆ, Radmila. „Prevođenje frazeologije – problem i izazov”. Jezici i kulture u kontaktu: zbornik radova (2009): str. 302–308.

LEJKOF, DŽONSON 1980: LAKOFF, George and Marc JOHNSON. Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago Press, 1980.

LEJKOF, DŽONSON 1998: LAKOFF, George and Marc JOHNSON. Elementi di linguistica cognitiva. Urbino: Quattroventi, 1998.

LONGOBARDI 2018: LONGOBARDI, Ferdinando. Le affinità del lessico. Napoli: Editoriale scientifica, 2018.

MRŠEVIĆ-RADOVIĆ 1987: MRŠEVIĆ-RADOVIĆ, Dragana. Glagolsko-imeničke frazeološke sintagme. Beograd: Filološki fakultet Beogradskog univerziteta, 1987. orig. МРШЕВИЋ-РАДОВИЋ, Драгана. Глаголско-именичке фразеолошке синтагме. Београд: Филолошки факултет Београдског универзитета, 1987.

NJUMARK 1988: NEWMARK, Peter. A textbook of translation. Hempstead: Prentice Hall International, 1988.

PRĆIĆ, 2016: PRĆIĆ, Tvrtko. Semantika i pragmatika reči. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2016.

STANKOVIĆ 2013: STANKOVIĆ, Selena. „Iz kontrastivne analize jezika: problemi, rezultati, klasifikacija i primenaˮ. Philologia Mediana, 5 (2013): str. 381–391. [orig.] СТАНКОВИЋ, Селена. „Из контрастивне анализе језика: проблеми, резултати, класификација и применаˮ. Philologia Mediana, 5 (2013): стр. 381–391.

TOMOVIĆ, 2009: TOMOVIĆ, Nenad. Slavizmi u savremenom engleskom jeziku. Neobjavljena doktorska disertacija. Beograd: Filološki fakultet, 2009.

VIDIĆ 2013: VIDIĆ, Jasna. Prevod stručnog i naučnog teksta u svetlu interpretativne teorije prevođenja. Komunikacije i kultura online, god. 4, br. 4 (2013): str. 109–123.

Извори

GOLOVIĆ 2010: GOLOVIĆ, Branko. Frazeološki srpsko-italijansko-francuski rečnik. Beograd: Albatros plus, 2010.

KLAJN 1996: KLAJN, Ivan. Italijansko-srpski rečnik. Beograd: Nolit, 1996.

KOLETI, SABATINI 2018: COLETTI, Vittorio e Francesco SABATINI. Dizionario della Lingua Italiana. Milano: Rizzoli Education. <https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/>10.2.2022.

KVARTU, ROSI 2018: QUARTU, Monica ed Elena ROSSI. Dizionario dei modi di dire della lingua italiana. Milano: HOEPLI, 2018.

MATEŠIĆ 1982: MATEŠIĆ, Josip. Frazeološki rječnik hrvatskoga ili srpskog jezika. Zagreb: IRO „Školska knjiga”, 1982.

OTAŠEVIĆ 2012: OTAŠEVIĆ, Đorđe. Frazeološki rečnik srpskog jezika. Novi Sad: Prometej, 2012. orig. ОТАШЕВИЋ, Ђорђе. Фразеолошки речник српског језика. Нови Сад: Прометеј, 2012.

RSJ 2011: Rečnik srpskoga jezika. Novi Sad: Matica srpska, 2011. orig. РСЈ 2011: Речник српскога језика. Нови Сад: Матица српска, 2011.

TREKANI 2008: A.A.V.V. Treccani. Dizionario della Lingua Italiana. Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A.

<https://www.treccani.it/enciclopedia/elenco-opere/Vocabolario_on_line>15.3.2022.

Downloads

Published

2023-05-12

Issue

Section

ИСТРАЖИВАЊА / RESEARCH