СТАВОВИ ЛЕСКОВЧАНА ПРЕМА УРБАНОМ И РУРАЛНОМ ГОВОРНОМ ТИПУ ПРИЗРЕНСКО–ЈУЖНОМОРАВСКОГ ДИЈАЛЕКТА

Authors

  • Данијела З. Радовановић

Keywords:

Лесковац, ставови, призренско-јужноморавски дијалекат, рурални дијалекат, урбани дијалекат, стандардни језик

Abstract

У раду представљамо резултате истраживања о ставовима Лесковчана према урбаном и руралном говорном типу призренско-јужноморавског дијалекта. Истраживање је квантитавног типа и спро­води се на узорку од 206 испитаника, од којих 128 испитаника чини главну групу испитаника старости од 25 до 35 година, а као две контролне групе послужиле су једна група млађих испита­ни­ка (18–24 године) и једна старијих испитаника (36–47 година). Истраживање је спроведено путем упитника у електронској форми. Циљеви овога рада су да путем анкете најпре испитамо ставове представника углавном млађих Лесковчана према урбаном и руралном говорном типу призренско-јужно­моравског дијалекта, затим утврдимо којем се моделу говора тежи и, на крају, утврдимо у којој мери посматране друштвене варијабле утичу на исказане ставове. У раду се полази од две главне хипотезе. Прва хипотеза је да представници испитиване градске средине бирају модел за који мисле да је престижан, а то је говор који је ближи стандардном језику, а друга да не постоји значајније раслојавање по питању употребе дијалекта по најзначајнијим де­мо­­графским одли­кама. Обе хипотезе доказане су употребом одговарајућих статистичких метода.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BUGARSKI 2009: BUGARSKI, Ranko. „Teorijske osnove urbane dijalektolo¬gije.” Lingvis-tičke sveske 8: GOVOR NOVOG SADA Sveska 1: FONETSKE OSOBINE 2009: 13-30. [orig.] БУГАРСКИ, Ранко. „Теоријске основе урбане дијалектоло¬ги¬је.” Лингвис¬тичке свеске 8: ГОВОР НОВОГ САДА Свеска 1: ФОНЕТСКЕ ОСОБИНЕ 2009: 13-30.

JANJIĆ I ČUTURA 2012: JANJIĆ, Marina i Ilijana ČUTURA. Prostor, vreme, društvo – susreti u jeziku. Jagodina: Pedagoški fakultet, 2012. [orig.] ЈАЊИЋ, Марина и Илијана ЧУТУРА. Простор, време, друштво – сусрети у језику. Јагодина: Педагошки факултет, 2012.

MILORADOVIĆ 2014: MILORADOVIĆ, Sofija. „Uzualni standard u urbanim centrima na kosovsko-resavskom i prizrensko-timočkom govornom području.” Zbornik instituta za srpski jezik SANU II: Srpski jezik i aktuelna pitanja jezičke politike Beograd, 2014: 143-150. [orig.] МИЛОРАДОВИЋ, Софија. „Узуални стандард у урбаним центри¬ма на косовско-ресавском и призренско-тимочком говорном подруч¬ју.” Збор¬¬ник института за српски језик САНУ II: Српски језик и актуелна питања језичке политике Београд, 2014: 143-150.

MIHAJLOVIĆ 2018: MIHAJLOVIĆ, Milica. „Stavovi učenika sa juga Srbije prema usvajanju standardnog jezika.” Godišnjak za srpski jezik, god. XXIX, br. 16 (2018): 61-74. [orig.] МИХАЈЛОВИЋ, Милица. „Ставови ученика са југа Србије према усвајању стандардног језика.” Годишњак за српски језик, год. XXIX, br. 16 (2018): 61-74.

RAJIĆ 2009: RAJIĆ, Ljubiša. „Gradski govori.” Lingvističke sveske 8: GOVOR NOVOG SADA Sveska 1: FONETSKE OSOBINE 2009: 31-46. [orig.] РАЈИЋ, Љубиша. „Градски говори.” Лингвистичке свеске 8: ГОВОР НОВОГ САДА Свеска 1: ФОНЕТСКЕ ОСОБИНЕ 2009: 31-46.

SUDIMAC 2018: SUDIMAC, Nina. „Stavovi srednjoškolaca prema osam urbanih varijeteta srpskog jezika.” Srpski jezik XXIII (2018): 561–580. [orig.] СУДИМАЦ, Нина. „Ставови средњошколаца према осам урбаних варијетета српског јези¬ка.” Српски језик XXIII (2018): 561–580.

TRAJKOVIĆ 2018a: TRAJKOVIĆ, Tatjana. „Govor Niša kroz prizmu diglosiv¬nos¬ti.” Južnoslovenski filolog LXXIV, sv.2 (2018a): 89-106. [orig.] ТРАЈКОВИЋ, Татјана. „Говор Ниша кроз призму диглосивности.” Јужнословенски филолог LXXIV, св.2 (2018а): 89-106.

TRAJKOVIĆ 2018b: TRAJKOVIĆ, Tatjana. „Govor Preševa u strukturalnoj i varijacionis-tičkoj perspektivi (kao model za dijalektološka predviđanja).” SRPSKI JEZIK, KNЈIŽEVNOST, UMETNOST, Zbornik radova sa XII međunarodnog naučnog skupa održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu 27–28. X 2017. godine – knj. I: KURS OPŠTE LINGVISTIKE. Ur. Miloš Kovačević i Jelena Petković. Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet, 2018b. 173–181. [orig.] ТРАЈКОВИЋ, Татјана. „Говор Прешева у структуралној и варијационистичкој перспективи (као модел за дијалектолошка предвиђања).” СРПСКИ ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ, УМЕТНОСТ, Зборник радова са XII међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу 27–28. X 2017. године – књ. I: КУРС ОПШТЕ ЛИНГВИСТИКЕ. Ур. Милош Ковачевић и Јелена Петковић. Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2018б. 173–181.

TRAJKOVIĆ I MIHAJLOVIĆ 2020: TRAJKOVIĆ, Tatjana i Milica MIHAJLOVIĆ. „Govor Vranja kroz prizmu diglosivnosti.” Južnoslovenski filolog LXXVI, sv.1 (2020): 77-103. [orig.] ТРАЈКОВИЋ, Татјана и Милица МИХАЈЛОВИЋ. „Говор Врања кроз призму диглосивности.” Јужнословенски филолог LXXVI, св.1 (2020): 77-103.

TRAJKOVIĆ 2021: TRAJKOVIĆ, Tatjana. „Ka istraživanjima urbanih varijeteta u prizrensko–timočkoj dijalekatskoj oblasti.” Između lingvistike i stilistike 2021: 327-342. [orig.] ТРАЈКОВИЋ, Татјана. „Ка истраживањима урбаних варијетета у призренско–тимочкој дијалекатској области.” Између лингвистике и стилистике 2021: 327-342.

ŽUGIĆ 2005: ŽUGIĆ, Radmila. Rečnik govora jablaničkog kraja. Beograd: Institut za srpski jezik SANU, 2005. [orig.] ЖУГИЋ, Радмила. Речник говора јабланичког краја. Београд: Институт за српски језик САНУ, 2005.

Downloads

Published

2023-05-12

Issue

Section

ИСТРАЖИВАЊА / RESEARCH