ПУТОПИС 21. ВЕКА – SIHPROMATUM: I GREW MY BOOBS IN CHINA САВАНЕ ГРЕЈС КАО ПРИМЕР САВРЕМЕНОГ ПУТОПИСА

Authors

  • Василиса Н. Серафимовић

Keywords:

путопис, жанр, фактографија, фикција, I grew my boobs in China

Abstract

Рад се најпре бави основним теоријским поставкама које се тичу жанровског
одређења путописа. Узимајући у обзир историју и развој путописа као књижевнонаучне
врсте, као једно од кључних се поставља питање односа фактографије и фикције. Бавећи
се овим односом, у обзир се узима и однос према другим жанровима. У другом делу рада
анализиран је путопис Саване Грејс Sihpromatum: I grew my boobs in Chine, на чијем примеру
ћемо се осврнути на наративне могућности које развој савремених технологија нуди, те
приказати на који начин се путописни жанр прилагодио 21. веку. На крају ћемо закључити
да је путопис нашао своје место у савременом дискурсу и да је у питању јако жив жанр, те
да представља плодоносно тле наративне продукције.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BABIĆ 2019: BABIĆ, Zorica., „Slika Italije u putopisu: Gete, Bajron, Stendal i Crnjanski“, Književna istorija br. 167, Београд, 2019, 279-300.

BORM 2013: BORM, Jan. „Određivanje puta: o putopisu, putničkoj književnosti i terminologiji“, Philologia Mediana br. 5, Niš, 2013, 607-622.

BULATOVIĆ 2001: BULATOVIĆ, Branka. „Putopisi u prvim srpskim listovima do 1850. godine“, u: Knjiga o putopisu – zbornik radova, ur. S. Peković, Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2001. [orig.] БУЛАТОВИЋ, Бранка, „Путописи у првим српским листовима до 1850. године“, у: Књига о путопису – зборник радова, ур: Слободанка Пековић, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2001, 28-34.

DELIĆ 2001: DELIĆ, Jovan. „Putopis kao 'Autobiografija jednog srca i jedne pameti' – O putopisima Jovana Dučića, u: Knjiga o putopisu – zbornik radova, ur. S. Peković, Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2001. [orig.] ДЕЛИЋ, Јован, „Путопис као 'Аутобиографија једног срца и једне памети' – О путописима Јована Дучића“, у: Књига о путопису – зборник радова, ур: Слободанка Пековић, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2001, 119-168.

DUČIĆ 2011: DUČIĆ, Jovan. Sabrana dela, Aleksandrija – Beograd, 2011. [orig.] ДУЧИЋ, Јован. Сабрана дела, Александрија – Београд, 2011.

ĐERIĆ 2012: ĐERIĆ. Gordana. „Putopisanje, imagologija i sećanje: mogućnost analize“, Književna istorija br.47, Institut za evropske studije, Beograd, 2012, 469-485. [orig.] ЂЕРИЋ, Гордана. „Путописање, имагологија и сећање: могућност анализе“, Књижевна историја бр. 147, Институт за европске студије, Београд, 2012, 469-485.

ŽIVKOVIĆ 1992: ŽIVKOVIĆ, Dragiša. Rečnik književnih termina, Nolit, Beograd, 1992..

JOVIĆEVIĆ 2001: JOVIĆEVIĆ, Tatjana. „Literarnost i paraliterarna funkcija putopisnih tekstova u srpskoj periodici“, u: Knjiga o putopisu – zbornik radova, ur. S. Peković [orig.] ЈОВИЋЕВИЋ, Татјана. „Литерарност и паралитерарна функција путописних текстова у српској периодици“, у: Књига о путопису – зборник радова, ур: Слободанка Пековић, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2001, 71-78.

PEKOVIĆ 2001: PEKOVIĆ, Slobodanka. „Putopis – uslovljenost žanra“, u: Knjiga o putopisu – zbornik radova, ur. S. Peković, Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2001. [orig.] ПЕКОВИЋ, Слободанка. „Путопис – условљеност жанра“, у: Књига о путопису – зборник радова, ур: Слободанка Пековић, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2001, 11-26.

PIRUZE-TASEVSKA 2001: PIRUZE-TASEVSKA, Violeta. „Putopisna pisma Ljubomira Nenadovića – počeci modernog srpskog putpisa“, u: Knjiga o putopisu – zbornik radova, ur. S. Peković, Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2001. [orig.] ПИРУЗЕ-ТАСЕВСКА, Виолета. „Путописна писма Љубомира Ненадовића – почеци модерног српског путописа“, у: Књига о путопису – зборник радова, ур: Слободанка Пековић, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2001, 79-88.

POPOVIĆ 2013: POPOVIĆ, Olivera. „Putopis: od rubnog žanra do generatora književnih teorija“, u: Size Zero/Mala mjera III. Od margine do centra: feminizam, književnost, teorija, Univerzitet Crne Gore, 2013, 205-216.

STOJANOVIĆ-PANTOVIĆ 2001: STOJANOVIĆ-PANTOVIĆ, Bojana. „'Pisma iz Norveške' Isidore Sekulić i 'Luči na severu' Edvarda Kocbeka – dve mogućnosti putopisnog diskursa“, u: Knjiga o putopisu – zbornik radova, ur. S. Peković, Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2001. [orig.] СТОЈАНОВИЋ-ПАНТОВИЋ, Бојана. „'Писма из Норвешке' Исидоре Секулић и 'Лучи на северу' Едварда Коцбека – две могућности путописног дискурса“ у: Књига о путопису – зборник радова, ур: Слободанка Пековић, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2001, 177-182.

FRAJND 2001: FRAJND, Marta. „Engleski putopisci na Balkanu – putopis i/ili autobiografija“, u: Knjiga o putopisu – zbornik radova, ur. S. Peković, Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2001. [orig.] ФРАЈНД, Марта. „Енглески путописци на Балкану – путопис и/или аутобиографија“, у: Књига о путопису – зборник радова, ур: Слободанка Пековић, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2001, 49-58.

Електронски извори

GREJS 2012: GRACE, Savannah. Sihpromatum. I greww my boobs in China, https://100vampirenovels.net/pdf-novels/i-grew-my-boobs-in-china-by-savannah-grace-free [20.1.2023.]

https://sihpromatum.com/

http://watkinstravel.blogspot.com/

Downloads

Published

2023-05-12

Issue

Section

СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ / STUDIES AND ESSAYS