ДОСИЈЕ ,,ВУКОВАЦ”: ИСТРАЖИВАЊЕ У ВЕЗИ СА АКТУЕЛНИМ ПИТАЊИМА У ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА

Authors

  • Александар Новаковић

Keywords:

правилник о оцењивању, вуковац, аутономија наставника, критеријуми за оцењивање

Abstract

Рад се бави дефинисањем актуелних проблема у оцењивању ученика, односно сагледавањем ставова наставника у вези са објективношћу оцењивања, њиховим положајем и аутономијом, појавом ,,инфлације вуковаца”, законским правима родитеља и ученика и најављеним изменама Правилника о оцењивању. Резултати истраживања показују да су наставници свесни постојања побројаних проблема, као и да су разлози таквог чињеничног стања вишеструки: самоиспуњавајуће пророчанство (енг. selfdisplacing prophecy), погрешна тумачења Правилника о оцењивању, сложеност природе поједних наставних предмета, односно спољашњи утицаји на сам ток оцењивања.

Downloads

Download data is not yet available.

References

БЛИЦ 2019: ,,Оцене, контролни, јединицеˮ, Дневне новине Блиц, 15. март 2019. године.

ПРАВИЛНИК 2013: Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању (2013). Службени гласник РС, бр. 55/13. Београд: Министарство просвете науке и технолошког развоја.

ПРАВИЛНИК 2015: Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању (2015). Службени гласник РС, бр. 68/15. Београд: Министарство просвете науке и технолошког развоја.

ГОЈКОВ 2013: Gojkov, Svetlana (2013). Dokimologija. Vršac: Viša škola za obrazovanje vaspitača.

ВОСЕНАР 2015: Vossenaar, Bianka (2015). About the self-displacing prophecy. Rotterdam: Erasmus University.

ИЛИЋ 2014: Илић, Слађана (2014). Оцењивање у наставном процесу. Дипломски рад (ментор: др Душан Лазар). Нови Сад: Природно-математички факултет.

ЈАЊИЋ, ЧУТУРА 2011: Јањић, Марина, Илијана Чутура (2011). ,,Школска докимологија у настави Српског језика и књижевности у пресеку традиционалног и модерног”. Тематски међународни зборник: Учитељ у балканским културама. Врање: Учитељски факултет у Врању, стр. 90˗99.

ЈОВАНОВИЋ 2012: Јовановић, М. (2012). ,,Иновативни приступи оцењивању ученика: препреке и изазови”. Годишњак САО, год. VIII. Београд: Српска академија образовањa, стр. 271˗288.

ШЕЛИНГ 1978: Schelling, T. C. (1978). Micromotives and Macrobehavior. New York: W. W. Norton, Company.

Downloads

Published

2020-09-10