УТИЦАЈ ИНТЕРТЕКСТУАЛНОСТИ И ИГРИВОСТИ НА КОМУНИКАТИВНОСТ ПОЕЗИЈЕ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ ПОПА Д. ЂУРЂЕВА

Authors

  • Снежана Божић

DOI:

https://doi.org/10.46630/phm.12.2020.42

Keywords:

интертекстуалност, игривост, поезија за децу, дете-читалац, читалачке компетенције

Abstract

У раду се испитује утицај интертекстуалности као битног обележја стваралаштва Попа Д. Ђурђева на ниво комуникативности његове поезије, с посебним фокусом на публику којој је та поезија примарно намењена – децу и младе. У вези с тим разматрају се два главна питања: уноси ли интертекстуалност аспект игривости у текст и до којих нивоа „заиграног” текста дете-читалац у чину рецепције заправо допире. У настојању да се на наведена питања одговори, анализирана су два књижевна остварења Попа Ђурђева – збирка Блудилник (1988) и поема Мрњавчевићи (2016).

Downloads

Download data is not yet available.

References

BOŽIĆ 2020: BOŽIĆ, Snežana. „Empatijsko-etički model čitanja u nastavi književnosti”. Književna istorija, časopis za nauku o književnosti, Beograd: Institut za književnost i umetnost. (rad prihvaćen za štampu) [orig.] БОЖИЋ, Снежана. „Емпатијско-етички модел читања у настави књижевности”. Књижевна историја, часопис за науку о књижевности, Београд: Институт за књижевност и уметност, 2020. (рад прихваћен за штампу)

GROSMAN 2010: GROSMAN, Meta. U obranu čitanja: čitatelj i književnost u 21. stoljeću, Zagreb 2010.

JOVANOVIĆ 2017: JOVANOVIĆ, Nemanja. „Adresat u lirskoj poeziji”. Philologia Mediana 9 (2017). Niš: Filozofski fakultet 2017, str. 199-212. [orig.] ЈОВАНОВИЋ, Немања. „Адресат у лирској поезији”. Philologia Mediana 9 (2017). Ниш: Филозофски факултет 2017, стр. 199–212.

KUVAČ LEVAČIĆ 2013: KUVAČ LEVAČIĆ, Kornelija. „Razvoj i vrste čitanja, tipologija čitatelja s obzirom na čitanje ‘neknjiževnih’ tekstova”. Čitanje za školu i život. IV Simpozij učitelja i nastavnika hrvatskog jezika, zbornik radova. Zagreb: Agencija za odgoj i obrazovanje 2013, str. 13-22.

LJUŠTANOVIĆ 2019: LJUŠTANOVIĆ, Jovan. „O podetinjenju homo ludensa u poeziji za decu Popa D. Đurđeva”. Pesničke igre i poigravanja Popa D. Đurđeva, zbornik radova sa naučnog skupa održanog na 30. Međunarodnom festivalu humora za decu u Lazarecvu 19. septembra 2018. godine, Lazarevac 2019, str. 25–43. [orig.] ЉУШТАНОВИЋ, Јован. „О подетињењу homo ludensa у поезији за децу Попа Д. Ђурђева”. Песничке игре и поигравања Попа Д. Ђурђева, зборник радова са научног скупа одржаног на 30. Међународном фестивалу хумора за децу у Лазаревцу 19. септембра 2018. године, Лазаревац 2019, стр. 25–43.

LJUŠTANOVIĆ 2018: LJUŠTANOVIĆ, Jovan. „O tipološkim modelima u srpskom pesništvu za decu u 21. veku”. Književnost za decu u nauci i nastavi, pos. izd., knj. 21, 2018, str. 61–74. [orig.] ЉУШТАНОВИЋ, Јован. „О типолошким моделима у српском песништву за децу у 21. веку”. Књижевност за децу у науци и настави, пос. изд., књ. 21, 2018, стр. 61–74.

MILOSAVLJEVIĆ MILIĆ 2017: MILOSAVLJEVIĆ MILIĆ, Snežana. „Multiplikacija figure čitaoca u književnosti za decu”, izlaganje na 5. naučnom skupu Književnost za decu u nauci i nastavi, Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina, 21. 4. 2017. [orig.] МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛИЋ, Снежана. „Мултипликација фигуре читаоца у књижевности за децу”, излагање на 5. научном скупу Књижевност за децу у науци и настави, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, 21. 4. 2017. година.

OPAČIĆ 2019: OPAČIĆ, Zorana. „’Destruktivno neimarstvo’ Popa D. Đurđeva & intertekstualno poigravanje u poemi Mrnjavčevići”. Pesničke igre i poigravanja Popa D. Đurđeva, zbornik radova sa naučnog skupa održanog na 30. Međunarodnom festivalu humora za decu u Lazarecvu 19. septembra 2018. godine, Lazarevac 2019, str. 5–23. [orig.] ОПАЧИЋ, Зорана. „’Деструктивно неимарство’ Попа Д. Ђурђева & интертекстуално поигравање у поеми Мрњавчевићи”. Песничке игре и поигравања Попа Д. Ђурђева, зборник радова са научног скупа одржаног на 30. Међународном фестивалу хумора за децу у Лазаревцу 19. септембра 2018. године, Лазаревац 2019, стр. 5–23.

OPAČIĆ 2018: OPAČIĆ, Zorana. „O živoj vodi – savremena poezija i pripovedna proza za decu i mlade”. Srpska književnost danas: zbornik radova sa okruglih stolova 2014–2017. Novi Sad: Srpska akademija nauka i umetnosti, Ogranak, 2018, str. 298–314. [orig.] ОПАЧИЋ, Зорана. „О живој води – савремена поезија и приповедна проза за децу и младе”. Српска књижевност данас: зборник радова са округлих столова 2014-2017. Нови Сад: Српска академија наука и уметности, Огранак, 2018, стр. 298-314.

RADONIČIĆ 2013: RADONIČIĆ, Ana. „Intertekstualnost u poeziji Popa D. Đurđeva”. Detinjstvo. Časopis o književnosti za decu. 3/2013, str. 9–21. [orig.] РАДОНИЧИЋ, Ана. „Интертекстуалност у поезији Попа Д. Ђурђева“. Детињство. Часопис о књижевности за децу, 3/2103, стр. 9–21.

RADOVIĆ 2006: RADOVIĆ, Dušan. „O književnosti za decu kod nas”. Baš svašta: sabrani spisi. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, str. 417-419. [orig.] РАДОВИЋ, Душан. „О књижевности за децу код нас”. Баш свашта: сабрани списи. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства 2006, стр. 417–419.

RADULOVIĆ 2011: RADULOVIĆ, Olivera. Nove naučne metodologije u nastavi književnosti. Novi Sad 2011. [orig.] РАДУЛОВИЋ, Оливера. Нове научне методологије у настави књижевности. Нови Сад 2011.

RKT 1992: Rečnik književnih termina, ur. Dragiša Živković, Beograd: Nolit, 1992.

ROSANDIĆ 1986: ROSANDIĆ, Dragutin. Metodika književnog odgoja i obrazovanja, Zagreb: Školska knjiga, 1986.

STOLIĆ 2015: STOLIĆ, Danica. „Palimpsest i vizuelizacija kao postupci dekanonizacije u pesništvu Popa D. Đurđeva”. Detinjstvo. Časopis o književnosti za decu. 4/2015, str. 34–40. [orig.] Столић, Даница. „Палимпсест и визуелизација као поступци деканонизације у песништву Попа Д. Ђурђева”. Детињство. Часопис о књижевности за децу, 4/2015, стр. 34–40.

VUKOVIĆ 1996: VUKOVIĆ, Novo. Uvod u književnost za djecu i omladinu, Podgorica: Unireks 1996.

Извори

ĐURĐEV 1988: ĐURĐEV, Pop D. Bludilnik: poetski praktikum za usmerenjake. Beograd 1988. [orig.] Ђурђев, Поп Д. Блудилник: поетски практикум за усмерењаке. Београд 1988.

ĐURĐEV 2016: ĐURĐEV, Pop D. Mrnjavčevići. Čačak 2016. [orig.] Ђурђев, Поп Д. Мрњавчевићи. Чачак 2016.

Downloads

Published

2020-09-19