МЕТАФОРИЧКА КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА ПАМЋЕЊА КОД ГОВОРНИКА ЕНГЛЕСКОГ И СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Authors

  • Тамара Н. Јаневска

Keywords:

когниција, виши когнитивни процеси, теорија појмовне метафоре, памћење, српски, енглески

Abstract

У раду се из когнитивнолингвистичке перспективе разматрају језичке реализације
појмовних метафора које структуришу когнитивни процес памћења. Применом теорије
појмовне метафоре испитује се превасходно скуп изворних домена путем којих говорници
српског и енглеског језика поимају одабрани циљни домен (ПАМЋЕЊЕ). Истраживање
се спроводи на језичком материјалу прикупљеном из српских и енглеских новина и
обухвата квалитативну анализу уочених појмовних метафора. У главне циљеве рада
спадају и утврђивање мотивисаности формулисаних појмовних метафора и њихових
језичких реализација, као и поређење налаза добијених за два посматрана језика како би
се проверила хипотеза о универзалности метафоре. Испитивање циљног домена покушаће
да укаже на специфичност датог процеса, док ће контрастивна анализа налаза два језика
пружити увид у начин на који говорници енглеског и српског језика поимају напоменут
аспект когниције. Наше истраживање показало је да су, осим доминантног минималног
сценариа памћења, приликом поимања памћења продуктивни изворни домени попут:
ЖИВО БИЋЕ (ЧОВЕК и БИЉКА), ВИД, КРЕТАЊЕ и ФИЗИЧКА КОНТРОЛА. Такође,
истраживање је указало на знатна преклапања у међудоменским пресликавањима и
општим метафорама које структуришу дати домен у два језика.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BOGETIĆ, BROĆIĆ, RASULIĆ 2019: BOGETIĆ, Ksenija, BROĆIĆ, Andrijana, RASULIĆ, Katarina. „Linguistic Metaphor Identification in Serbianˮ. Metaphor Identification in Multiple Languages: MIPVU Around the World (2019): 203‒226.

ČARTERIS-BLEK 2004: CHARTERIS-BLACK, Jonathan. Corpus Approaches to Critical Metaphor Analysis. Basignstoke: Palgrave Macmillan, 2004.

DŽONSON 1987: JOHNSON, Mark. The body in the mind. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987.

DŽONSON 2008: JOHNSON, Mark. „Philosophy’s debt to metaphorˮ. In Raymond W. Gibbs, Jr. (ed.). The Cambridge Handbook of Metaphor and Thought. New York: Cambridge University Press. (2008): 39‒52.

DŽONSON 2017: JOHNSON, Mark. Embodied mind, meaning, and reason: how our bodies give rise to understanding. Chicago: The University of Chicago Press, 2017.

FOKONIJE, TARNER 2008: FAUCONNIER, Gilles, TURNER, Mark. „Rethinking metaphorˮ. In R. W. Gibbs, Jr. (ed.). The Cambridge Handbook of Metaphor and Thought. Cambridge: Cambridge University Press. (2008): 53‒66.

GOUTLI 2007: GOATLY Аndrew. Washing the Brain – Metaphor and Hidden Ideology. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2007.

GRUJIĆ 2014: GRUJIĆ, Tatjana. „Metaforička konceptualizacija domena društvene organizacije I čoveka pomoću izvornog domena mašine”. Zbornik Matice srpske za filologiju I lingvistiku. LVII/1. Novi Sad: Matica srpska (2014): 199-214. [orig.] ГРУЈИЋ 2014: ГРУЈИЋ, Татјана. „Метафоричка концептуализација домена друштвене организације и човека помоћу изворног домена машине”. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. LVII/1, 2014, стр. 199-214, Нови Сад.

GRUJIĆ 2018: GRUJIĆ, Tatjana. Pojmovne metafore zasnovane na izvornom domenu mašine u engleskom i srpskom jeziku. Beograd: Filološki fakultet, 2018. [orig.] ГРУЈИЋ, Татјана. Појмовне метафоре засноване на изворном домену машине у енглеском и српском језику. Београд: Филолошки факултет, 2018.

JEKEL 1995: JÄKEL, Olaf. The metaphorical conception of mind: “Mental activity is manipulation”. In J. R. Taylor and R. E. MacLaury (eds.). Language and the Cognitive Construal of the World. Berlin: Mouton de Gruyter. (1995): 197‒229.

JOVANOVIĆ 2014: JOVANOVIĆ, Jovana. „Kognitivnolingvistička analiza frazeologizama s komponentom glava u srpskom jezikuˮ. Naš Jezik. Knjiga XLV. Sv. 3‒4. Institut za srpski jezik SANU. (2014): 69‒89. [orig.] ЈОВАНОВИЋ, Јована. „Когнитивнолингвистичка анализа фразеологизама с компонентом глава у српском језикуˮ. Наш језик. Књига XLV. Св. 3‒4. Институт за српски језик САНУ. (2014): 69‒89.

KEVEČEŠ 2010: KÖVECSES, Zoltán. Metaphor: A Practical Introduction. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2010.

KLIKOVAC 2004: KLIKOVAC, Duška. Metafore u mišljenju i jeziku. Beograd: Biblioteka XX vek, 2004.

LEJKOF, TARNER 1989: LAKOFF, George, TURNER, Mark. More than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor. Chicago and London: University of Chicago Presss, 1989.

LEJKOF, ESPENSON, ŠVARC 1991: LAKOFF, George, ESPENSON, Jane, SCHWARTZ, Alan. Master Metaphor List. Second Edition. Berkeley: University of California at Berkeley, 1991.

LEJKOF, DŽONSON 1999: LAKOFF, George and JOHNSON, Mark. Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and its Challenge to Western Thought. New York: Basic Books, 1999.

LEJKOF, DŽONSON 2003: LAKOFF, George, JOHNSON, Mark. Metaphors We Live By. Chicago and London: University of Chicago Press, 2003 [1980].

LEJKOF 2009: LAKOFF, George. The Political Mind: A Cognitive Scientist’s Guide to Your Brain and Its Politics. London: Penguin Books, 2009.

PRAGLEDŽAZ 2007: PRAGGLEJAZ. „MIP: A Method for identifying metaphorically used words in discourseˮ. Metaphor and Symbol. 22 (1). (2007): 1‒39.

RADIĆ-BOJANIĆ, SILAŠKI 2012: RADIĆ-BOJANIĆ, Biljana, SILAŠKI, Nadežda. „Metaphoric and Metonymic Conceptualizations of the Head – A Dictionary-based Contrastive Analysis of English and Serbianˮ. Facta Universitatis: Linguistics and Literature. Vol. 10. No 1. (2012): 29 –39.

RASULIĆ, MIŠKOVIĆ-LUKOVIĆ 2021: RASULIĆ, Katarina, MIŠKOVIĆ-LUKOVIĆ, Mirjana. „Šta spaja a šta razdvaja kognitivnolingvistički i kognitivnopragmatički pristup metafori?ˮ Lipar, časopis za književnost, jezik, umetnost i kulturu. God. XXI/ Br. 72. (2021): 11‒45. [orig.] РАСУЛИЋ, Катарина, МИШКОВИЋ-ЛУКОВИЋ, Мирјана. „Шта спаја а шта раздваја когнитивнолингвистички и конитивнопрагматички приступ метафори?ˮ Липар, Часопис за књижевност, језик, уметност и културу. година XXI / број 72. (2021): 11‒45.

RODIGER 1980: ROEDIGER, Henry. „Memory metaphors in cognitive psychologyˮ. Memory & Cognition. Vol. 8 (3). Psychonomic Society Inc. (1980): 231‒246.

ROT 2004: ROT, Nikola. Opšta psihologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2004.

STIN i dr. 2010: STEEN, G. J., DORST, A. G., HERRMANN, J. B., KAAL, A. A., KRENNMAYR, T., & PASMA, T. A method for linguistic metaphor identification: From MIP to MIPVU. Amsterdam: John Benjamins, 2010.

SVITSER 1990: SWEETSER, Eve. „Mind-as-Body Metaphorˮ. From Etymology to Pragmatics: Metaphorical and Cultural Aspects of Semantic Structure. Cambridge: Cambridge University Press. (1990): 28‒32.

Извори

BLEKBURN, 1996: BLACKBURN, Simon. The Oxford Dictionary of Philosophy. Oxford: Oxford University Press, 1996.

LEJSI 2005: LACEY, Alan. A Dictionary of Philosophy ‒ 3rd ed. London: Routledge & Kegan Paul Ltd, 2005.

MACUMOTO 2009: MATSUMOTO, David. The Cambridge Dictionary of Psychology. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

RSJ 2011: Rečnik srpskoga jezika. Novi Sad: Matica Srpska, 2011. [orig.] РСЈ 2011: Речник српскога језика. Нови Сад: Матица српска, 2011.

VANDENBOS 2015: VANDENBOS, Gary. APA Dictionary of Psychology. Washington: American Psychological Association, 2015.

Downloads

Published

2023-05-12

Issue

Section

ИСТРАЖИВАЊА / RESEARCH