ОСОБИНЕ КОНСОНАНТСКОГ СИСТЕМА СРПСКИХ ГОВОРА У РУМУНИЈИ (СВИНИЦА)

Authors

  • Нина Љ. Судимац

Keywords:

консонантски систем, фонетске особине, српски језик, Свиница, Дунавска клисура, Румунија

Abstract

У раду су представљене основне консонантске особине српских говора у Руму-
нији у продукцији говорника пореклом из Свинице. Квалитативном методом анализира-
ни су ексцерпирани примери, те су приказани инвентар и дистрибуција консонаната и
консонантских група, а указано је и на одређене консонантске алтернације које се јављају
у испитиваном ареалу. Сагледана је и природа консонаната – артикулациона својства, у
односу на стандардни српски језик и околне говоре. На основу теренских истраживања
која су обављена у септембру 2022. године, у оквиру пројекта Истраживање културе и
историје Срба у Румунији, представљене су најважније консонантске црте овог говора и
упоређене су са суседним говорима на подручју Румуније и Србије који су раније описани
у литератури.

Downloads

Download data is not yet available.

References

БОШЊАКОВИЋ 2009: БОШЊАКОВИЋ, Жарко. Напомена о консонатском систему говора Батовца (код Пожаревца). Годишњак за српски језик и књижевност, година XXII, број 29. Ниш: 47–53.

БУГАРСКИ‒СТЕПАНОВ 2008: БУГАРСКИ, Стеван. СТЕПАНОВ, Љубомир. Историјски и културни споменици Срба у Румунском Банату. Темишвар: Савез Срба у Румунији.

ДРАГИН 2019: ДРАГИН, Гордана. Консонантски систем Дивичa, Белобрешкe и Старe Молдаве у Румунији. Исходишта 5, Темишвар / Ниш: 101–113.

ИВИЋ 1956: ИВИЋ, Павле. Једна доскора напозната група наших говора: говори с незамењеним јатом. Годишњак филозофског факултета I. Нови Сад: 146–160.

ИВИЋ 1957: ИВИЋ, Павле. О говору Галипољских Срба. Српски дијалектолошки зборник, XII. Српска академија наука, Институт за српски језик. Београд: 1‒520.

ИВИЋ 1988: ИВИЋ, Павле. Преглед историје српског језика. Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци – Нови Сад, стр. 344.

ИВИЋ 1994: ИВИЋ, Павле. Дијалектолошка проучавања говора призренскотимочке зоне, у: Говори призренско-тимочке области и суседних дијалеката, Зборник радова са научног скупа (Ниша Бања, јуна 1992), Ниш: Филозофски факултет у Нишу – Институт за српски језик САНУ, Београд - Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, 55–71.

ИВИЋ 1995: ИВИЋ, Павле. Однос између карашевског и свиничког говора. Македонски јазик ([за] год. 1989–1990, XL–XLI). Скопје: стр. 201–2015.

ИВИЋ, БОШЊАКОВИЋ, ДРАГИН 1994: ИВИЋ, Павле. БОШЊАКОВИЋ, Жарко. ДРАГИН, Гордана. Банатски говори шумадијско-војвођанског дијалекта (Прва књига: Увод и Фонетизам). Српски дијалектолошки зборник XL. Београд: 1–419.

ЈОВИЋ 1968: ЈОВИЋ, Душан. Трстенички говор. Српски дијалектолошки зборник XVII. Београд: 1–234.

МИЛОРАДОВИЋ 2007: МИЛОРАДОВИЋ, Софија. И ракију пијем сас медом. Дијалекатска скица Белобрешке (Румунија). Проблеми словенске филологије XV. Timişoara: 573–580.

ПЕТРОВИЧ 1935: PETROVICI, E. Graiul caraşovenilor. Studiu de dialectologie slavă meridională, Imprimeria Naţională, Bucureşti.

РАДАН 2004: РАДАН, Михај. У походе тајновитом Карашу, Темишвар.

РАДАН 2015: РАДАН, Михај. Фонетика и фонологија карашевских говора данас (прилог проучавању српских говора у Румунији). Нови Сад: Филозофски факултет, 5–431.

РЕМЕТИЋ 1985: РЕМЕТИЋ, Слободан. Говори централне Шумадије. Српски дијалектолошки зборник XXXI. Београд: 1–402.

РЕМЕТИЋ 2018: РЕМЕТИЋ, Слободан. Српски дијалекатски комплекс у светлу миграционих струјања (лингвистички и социолингвистички аспект). Српска славистика : колективна монографија, стр. 327–344.

СОБОЉЕВ 1995. СОБОЉЕВ, Андреј. О неким јужнословенским говорним оазама у источној Србији, западној Бугарској и Румунији (Вратарница, Ново Село, Свиница). Зборник Матице српске за филологију и лингвистику XXXVIII/2, Нови Сад: 183–208.

СТЕПАНОВ 2006а: СТЕПАНОВ, Љубомир. Поздрав из Дунавске клисуре. Темишвар: Савез Срба у Румунији.

СТЕПАНОВ 2006б: СТЕПАНОВ, Љубомир. Статистички подаци о Србима у Румунији – Date statistice despre Sârbii din România — Statistical Data about the Serbs in Romania. Темишварски зборник 4. Нови Сад: 9–31.

СУДИМАЦ 2020: СУДИМАЦ, Нина. Особине консонантског система српских говора у Румунији (Пољадија). Исходишта 6, Темишвар: Савез Срба у Румунији – Центар за научна истраживања и културу у Румунији – Филозофски факултет Универзитета у Нишу, година 6, број 6, 285–297.

ТОМИЋ 1984: ТОМИЋ, Миле. Говор Свиничана. Српски дијалектолошки зборник XXX. Београд: 7–265.

ТОМИЋ 1987: ТОМИЋ, Миле. Говор Радимаца. Српски дијалектолошки зборник XXXIII. Београд: 303–474.

ТРАЈКОВИЋ 2016: ТРАЈКОВИЋ, Татјана. Говор Прешева. Српски дијалектолошки зборник, LXIII, Институт за српски језик, САНУ, Београд, 277‒578.

Downloads

Published

2023-05-12

Issue

Section

ИСТРАЖИВАЊА / RESEARCH