ДВОСТРУКА ФИКЦИОНАЛНОСТ МОГУЋИХ СВЕТОВА У ПРИПОВЕЦИ СВИРАЧ ИЗ ЗЛАТНИХ ВРЕМЕНА

Authors

  • Јелена И. Маринков

Keywords:

Борислав Пекић, Свирач из Златних времена, Нови Јерусалим, теорија могу- ћих светова, Лубомир Долежел, фикционални свет, двојник

Abstract

Фикционални светови у збирци Нови Јерусалим повезани су приповедним гла-
сом, обликовањем мотива и фигурисањем лика Свирача из Златних времена. Служећи се
Долежеловом теоријом могућих светова, испитаћемо функцију поступка аутентизације,
експанзију домена виртуалности, одсуство приповедне дистанце и демонстрирање ауто-
фикционалне потенције приповедања у овој причи. Лик Свирача је конструкт којим се
преиспитује приповедно сопство, властити избор и могућности живота у аутофикционал-
ном модусу (ауто)иронично названом време Златног гета. Показаћемо да се двострука
фикционалност у овој причи реализује наглашавањем нереализованости – фикција по
својој природи представља нешто што је могуће, а тематски фокус је на нереализованој
могућности која припада прошлости. Демистификација идеологије у наративу о песнику и
његовом двојнику измешта се на план метафизике – отуд осамостаљивање приче и поку-
шај трансцендирања живота путем наратива.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BENJAMIN 1974: BENJAMIN, Valter. „Umetničko delo u veku svoje tehničke reprodukcije”. U: Eseji: str. 114– 149. Beograd: Nolit, 1974.

BODRIJAR 1991: BODRIJAR, Žan. Simulakrumi i simulacija. Novi Sad: IP Svetovi, 1991.

DOLEŽEL 2008: DOLEŽEL, Lubomir. Heterokosmika: fikcija i mogući svetovi. Beograd: Službeni glasnik, 2008. [orig.] ДОЛЕЖЕЛ, Лубомир. Хетерокосмика: Фикција и могући светови. Београд: Службени гласник, 2008.

LIOTAR 1988: LIOTAR, Žan-Fransoa. Postmoderno stanje. Novi Sad: Bratstvo-Jedinstvo, 1988.

MILOSAVLJEVIĆ MILIĆ 2016: MILOSAVLJEVIĆ MILIĆ, Snežana. Virtuelni narativ: ogledi iz kognitivne naratologije. Niš: Filozofski fakultet; Novi Sad; Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2016.

MILOSAVLJEVIĆ MILIĆ 2020: MILOSAVLJEVIĆ MILIĆ, Snežana. Kroz fikcionalne svetove. Niš: Filozofski fakultet, 2020. [orig.] МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛИЋ, Снежана. Кроз фикционалне светове. Ниш: Филозофски факултет, 2020.

PERIŠIĆ 2007: PERIŠIĆ, Igor. Gola priča: autopoetika i istorija u Grobnici za Borisa Davidoviča Danila Kiša, Novom Jerusalimu Borislava Pekića i Fami o biciklistima Svetislava Basare. Beograd: Institut za književnost i umetnost. [orig.] ПЕРИШИЋ, Игор. Гола прича: аутопоетика и историја у Гробници за Бориса Давидовича Данила Киша, Новом Јерусалиму Борислава Пекића и Фами о бициклистима Светислава Басаре. Београд: Институт за књижевност и уметност, 2007.

SIRLOT 2001: CIRLOT, Juan E. A Dictionary of Symbols. London: Dover Publications, 2001.

<http://chinhnghia.com/dictionary_of_symbols.pdf> 1. 7. 2020.

VALENCOVA 2001: VALENCOVA, M. M. „Vreteno”. U: Slovenska mitologija: enciklopedijski rečnik. Red. Tolstoj, S. M., Radenković, Lj. Beograd: Zepter Book World. [orig.] ВАЛЕНЦОВА, М. М. „Вретено”. У: Словенска митологија – енциклопедијски речник. Ред. Толстој, С. М., Раденковић, Љ. Београд: Zepter Book World, 2001.

Извори:

ANDRIĆ 1981: ANDRIĆ, Ivo. „Razgovor sa Gojom”. U: Istorija i legenda. Sabrana dela, knj. 12, str. 11–30. Beograd: Prosveta, 1981. [orig.] АНДРИЋ, Иво. „Разговор са Гојом”. У: Историја и легенда. Сабрана дела, књ. 12, стр. 11–30. Београд: Просвета, 1981.

PEKIĆ 2004: PEKIĆ, Borislav. Novi Jerusalim. Beograd: Politika, Narodna knjiga, 2004. [orig.] ПЕКИЋ, Борислав. Нови Јерусалим. Београд: Политика, Народна књига, 2004.

Downloads

Published

2023-05-12

Issue

Section

СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ / STUDIES AND ESSAYS