ИНТЕРТЕКСТУАЛНОСТ КАО ФОРМАТИВНИ ПРИНЦИП У РОМАНУ ЧУВАР АДРЕСЕ MОМА KАПОРА

Authors

  • Сузана Р. Бунчић

Keywords:

Чувар адресе, аутопоетика, цитатност, аутореференцијалност, Љетопис Мула Мустафе Башескије, Чудо се догађа Бел Амију, наративни идентитет, мемоарско-ау- тобиографска проза, металепса

Abstract

У раду анализирамо роман Чувар адресе (2000) Мома Kaпора са становишта типо-
ва и функција интертекстуалних односа у њему. У уводним разматрањима баца се свјетло
на основне аутопоетичке ставове писца и поливалентну жанровску природу овог романа у
склопу Kапоровог прозног опуса и Сарајевске трилогије. Након тога се, најприје, дефини-
ше сам појам интертекстуалности, а потом се аплицирањем теоријских поставки Дубравке
Ораић Толић издвајају основне врсте интертекстуалних, цитатних, аутоцитатних и ауто-
референцијалних релација које налазимо у тексту романа Чувар адресе. Нарочита пажња
усмјерена је на анализу односа између текста Чувара адресе и интертекста Љетописа Мула
Мустафе Башескије, односно аутоцитатних веза међузависности текстa Kапоровог романа
и његове раније објављене приче Чудо се догађа Бел Амију. Закључујемо да интертексту-
ални и аутоцитатни поступци имају функцију конструктивних елемената који управљају
структуром и смислом приповијести, повезујући дијелове причe у кохерентну цјелину.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BAHTIN, 1989: BAHTIN, Mihail. O romanu, Beograd: Nolit, 1989.

BRODSKI 2000: BRODSKIJ, Josif. „Stanje koje zovemo egzilom”, prevela Biljana Romić. Tvrđa1–2, Zagreb: Hrvatsko društvo pisaca, 2000, str. 47–53. [orig.] BRODSKY, Joseph. „The condition we call exileˮ, Alltogether elsewhere. Writers on exile, ed. Marc Robinson, A Harvest book, New York: Brace & Comp, 1994. Pp. 10–19.

GRDINIĆ 2005: GRDINIĆ, Nikola. „Autobiografija – problemi proučavanjaˮ, Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, knj. 51, sv. 3, Novi Sad: Matica srpska, 2005, str. 665–674. [orig.] ГРДИНИЋ, Никола. „Аутобиографија – проблеми проучавања, Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ. 51, св. 3, Нови Сад: Матица српска, 2005, стр. 665–674.

ŽENET 2006: GENETTE, Gérard. Metalepsa: Od figure do fikcije, prevela Ivana Franić. Zagreb: Disput, 2006. [orig.] GENETTE, Gerard. Metalepse. De la figure a la fiction, Paris: Editions du Seuil, 2004.

КРИСТЕВА 1969: KRISTEVA, JULIA. Sémeiotikè: Recherches pur une Sémanalyse, Paris, 1969.

LAHMAN 2008: LACHMANN, Renate. „Mne¬monic and Intertextual Aspects of Literatureˮ. Cultural Memory Studies. An International and Interdisciplinary Handbook, ed. A. Erll i A. Nünning, Berlin–New York: Walter de Gruyter, 2008, pp. 301–309.

JUVAN 2013: JUVAN, Marko. Intertekstualnost, NoviSad: Akademska knjiga, 2013.

ORAIĆ 1988: ORAIĆ, Dubravka. „Citatnost – eksplicitna intertekstualnost”, Intertekstualnost & intermedijalnost, Zagreb: Zavod za znanost o književnosti, 1988, str. 121–156.

ORAIĆ-TOLIĆ 1990: ORAIĆ-TOLIĆ, Dubravka. Teorija citatnosti, Zagreb: Grafički zavod Hrvatske, 1990.

PRINS 2011: PRINS, Džerald. Naratološki rečnik, prevela Brana Miladinov, Beograd: Službeni glasnik, 2011.

SAID 2000: SAID, W. Edward. „Intelektualni egzil: izgnanici i marginalci”, preveo Dejan Kršić. Tvrđa1–2, Zagreb: Hrvatsko društvo pisaca, 2000, str. 25–32. [orig.] SAID, W. Edward. „Expatriates and marginalsˮ, Representation of the intellectual, London: Vintage, 1994, pp 35–49.

FUKO 2005: FUKO, Mišel. „Druga mesta”, U: Pavle Milenković i Dušan Marinković (prir.), Mišel Fuko: hrestomatija, Novi Sad: Vojvođanska sociološka asocijacija, 2005, str. 29–36.

Извори

KAPOR 2003: KAPOR, Momo. Sarajevska trilogija, „Čuvar adreseˮ, Niš: Zograf, 2003. [orig.] KAPOR, Момо. Сарајевска трилогија, „Чувар адресеˮ, Ниш: Зограф, 2003.

KAPOR 2013: KAPOR, Моmо. Sentimentalni prtljag Mome Kapora (uredili Dragan Lakićević i Ljiljana Kapor). Beograd: Zadužbina „Mommčilo Momo Kaporˮ–Srpska književna zadruga. [orig.] KАПОР, Момо. Сентиментални пртљаг Моме Kапора (уредили Драган Лакићевић и Љиљана Kапор), Београд: Задужбина „Момчило Момо Kапорˮ–Српска књижевна задруга, 2013.

KAPOR 2014: KAPOR Момо. Sentimentalni rat i mir Mome Kapora (uredili Dragan Lakićević i Ljiljana Kapor). Beograd: Zadužbina Mommčilo Momo Kapor–Srpska književna zadruga. [orig.] KАПОР, Момо. Сентиментални рат и мир Моме Kapora (уредили Драган Лакићевић и Љиљана Kапор), Београд: Задужбина „Момчило Момо Kaпорˮ–Српска књижевна задруга, 2014.

Downloads

Published

2023-05-12

Issue

Section

СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ / STUDIES AND ESSAYS