СЛИКА ДРУГОГ У РОМАНУ ТАИ ГОРАНА ГОЦИЋА

Authors

  • Милица А. Кандић

Keywords:

Оријент, Исток, Запад, анима, Г. Гоцић, Таи, роман, имагологија, матријархат, патријархат, другост

Abstract

У овом раду бавимо се концепцијама Другог у роману Таи Горана Гоцића. Ова
концепција обухвата разматрања поводом Оријента као Другог у односу на Европу, затим
матријархат и матрифокално друштвено уређење насупрот патријархату и патријархалном
моделу уређења, аниму као Друго унутар мушкарца у односу на жену и мушкарца који није
спознао своју аниму. Проговор о Другости подразумева и разматрања поводом имагологије
и представа које она конституише, а које су у роману и те како присутне и обзнањујуће за
западноевропско поимање света и живота. Посредством имагологије увидећемо колико
културни обрасци предодређују живот појединца на Западу, одређују представе које ће
појединац имати о неком појму, у самом роману је то случај са сликом Истока и Оријента.
Циљ рада јесте да укаже на другости, да их објасни и разоткрије, да укаже на једну нову
перспективу приликом разумевања и перципирања Истока, али и да покаже да роман
све предрасуде Запада дестабилизује и приказује Исток изван стереотипа и догматике
културних образаца.

Downloads

Download data is not yet available.

References

AHMETAGIĆ 2018: AHMETAGIĆ, Jasmina. „Teorijsko-metodološke pretpostavke imagologije i njeno preoblikovanjeˮ, u: Baština, sv. 44, Priština-Leposavić: Institut za srpsku kulturu, 13–24, 2018.

ARSENIJEVIĆ MITRIĆ, Jelena, Terra amata vs. Terra nullius: diskurs о (post)kolonijalizmu u delima B. Vongara i Ž. М. G. le Klezioa, Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet, 2016.

[orig.] АРСЕНИЈЕВИЋ МИТРИЋ, Јелена, Terra amata vs. Terra nullius: дискурс о (пост)колонијализму у делима Б. Вонгара и Ж. М. Г. ле Клезиоа, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2016.

BAHOFEN 1990: BAHOFEN, Јohan Јakob, Matrijarhat, Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 1990.

BURŽINSKA, MARKOVSKI 2009: BURŽINSKA, Ana i MARKOVSKI, Mihal Pavel, Književne teorije ХХ veka, Beograd: Službeni glasnik, 2009.

JUNG, Karl Gustav, Čovek i njegovi simboli, Beograd: Narodna knjiga – Alfa, 1996.

[orig.] ЈУНГ, Карл Густав, Човек и његови симболи, Београд: Народна књига – Алфа, 1996.

JUNG 2003: JUNG, Karl Gustav, Arhetipovi i kolektivno nesvesno, Izabrana dela Karla Gustava Junga, četvrta knjiga, peti tom, Beograd: Atos, 2003.

LIVERSEJDŽ 2010: LIVERSEJDŽ, Toni, Velika boginja: о ženskim figurama tokom 25.000 godina, Beograd: Arhipelag, 2010.

MITIĆ, TODOROVIĆ 2017: MITIĆ, Z. Ivana, TODOROVIĆ, D. Stefan, ,,Tipovi tuđeg govora u romanu ‘Tai’ Gorana Gocićaˮ, u: Philologia mediana: Godišnjak za srpsku i komparativnu književnost, vol. 9, No. 9, Niš: Filozofski fakultet; Arz libri, 215–229, 2017.

[orig.] МИТИЋ З. Ивана, ТОДОРОВИЋ, Д. Стефан, ,,Типови туђег говора у роману 'Таи' Горана Гоцићаˮ, у: Philologia Mediana: Годишњак за српску и компаративну књижевност, vol. 9, No. 9, Ниш: Филозофски факултет; Arz libri, 215–229, 2017.

NOJMAN 2015: NOJMAN, Erih, Velika Мајkа: Fenomenologija ženskih oblika nesvesnog, Beograd: Fedon, 2015.

RADIN SABADOŠ 2019: RADIN SABADOŠ, Mirna, ,,Narcissus taking selfie – post-socialist literary representation of “whiteness“ in the Balkansˮ, u: World literature studies, Bratislava: Institute of World Literature, Slovak Academy of Sciences, issue 4, vol. 11, 97–110, 2019.

SAID 2008: SAID, Edvard, Orijentalizam, drugo izdanje, Beograd: Biblioteka ХХ vek, 2008.

UGREŠIĆ 2000: UGREŠIĆ, Dubravka, ,,Biti izvan, intervju vodila Ana Ristovićˮ, u: Reč, 60/5, 111-122, ˂https://www.yumpu.com/xx/document/view/12445036/biti-izvan-dubravka-ugresic˃, 14. 4. 2022.

FROJD 1984: FROJD, Sigmund, Iz kulture i umetnosti, Novi Sad: Matica srpska, 1984.

FROM 2019: FROM, Erih, Zdravo društvo, Beograd: Kosmos izdavaštvo, Podgorica: Nova knjiga.

HAMOVIĆ, Valentina. ,,Između svetova – roman 'Tai' Gorana Gocićaˮ, u: Studia Slavica, XIX, z. 2, Opole: Uniwersytet Opolski, 269–276, 2015.

[orig.] ХАМОВИЋ, Валентина, ,,Између светова – роман Таи Горана Гоцићаˮ, у: Studia Slavica, XIX, z. 2, Opole: Uniwersytet Opolski, 269–276, 2015.

HAČION 1996: HAČION, Linda, Poetika postmodernizma: istorija, teorija, fikcija, Novi Sad: Svetovi.

Извори

GOCIĆ 2014: GOCIĆ, Goran, Tai, Beograd: Geopoetika, 2014.

Downloads

Published

2023-05-12

Issue

Section

СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ / STUDIES AND ESSAYS