АУТОБИОГРАФСКИ АСПЕКТИ ПРОЗЕ ИЗ ЈЕДНОГ ДНЕВНИКА ВЕЛИМИРА РАЈИЋА

Authors

  • Мирјана M. Лукић
  • Огњен М. Куртеш

Keywords:

Велимир Рајић, Павле Поповић, дневник, аутобиографија, интимно-исповиједна проза

Abstract

У раду се разматра проза Из једног дневника Велимира Рајића (1879–1915), која је
објављена као приповијетка у Српском књижевном гласнику у бројевима од 16. маја те 1. и
16. јуна 1904, а потом и 1908. године, уз пјесме из прве и једине збирке Песме и проза. Про-
блематизујући питање жанра и ауторства уводног поглавља дневника, у раду се укузаје на
подударност појединих епизода из дневничких записа са животописом њиховог аутора.
Рајићеве рефлексије о болести и неузвраћеној љубави, наиме, кореспондирају са стварним
пјесниковим животом. Користећи се свједочанствима пишчевих пријатеља и савременика,
у раду показујемо да дневник можемо користити као грађу за тумачење Рајићеве поезије,
посебно пјесме „На дан њеног вјенчања”.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BUNUŠEVAC 1938: BUNUŠEVAC, Radmila. „Devojka koja je inspirisala V. Rajića”. Politika 6–9. 1. 1938: 26. [orig.] Бунушевац, Радмила. „Девојка која је инспирисала В. Рајића”. Политика 6–9. 1. 1938: 26.

ŽIVKOVIĆ 1985: ŽIVKOVIĆ, Dragiša. Rečnik književnih termina. Beograd: Nolit, 1985.

JOVANOVIĆ 2006: JOVANOVIĆ, Milivoj R. Velimir Rajić: ličnost i delo. Trstenik: Ljubostinja – Beograd: Interpres, 2006. [orig.] Јовановић, Миливој Р. Велимир Рајић: личност и дело. Трстеник: Љубостиња – Београд: Интерпрес, 2006.

KONSTANTINOVIĆ 1983: KONSTANTINOVIĆ, Radomir. Velimir Rajić. U: Biće i jezik: u iskustvu pesnika srpske kulture dvadesetog veka 7, Beograd: Prosveta-Rad – Нови Сад: Matica srpska, 1983, str. 45–81.

MAGAZINOVIĆ-GEZEMAN 1923: MAGAZINOVIĆ-GEZEMAN, Maga. „Drugarica Velja”. Venac, knj. VIII, sv. 4–5 (1923), str. 256–258. [orig.] Магазиновић-Геземан, Мага. „Другарица Веља”. Венац, књ. VIII, св. 4–5 (1923), стр. 256–258.

MILINČEVIĆ 2002: MILINČEVIĆ, Vaso. Fiktivni dnevnik Velimira Rajića. U: M. Pantić (ur.). Velimir Rajić – život i delo. Niš: Centar za naučna istraživanja SANU i Univerziteta-Filozofski fakultet – Aleksinac: Centar za kulturu i umetnost, str. 15–22. [orig.] Милинчевић, Васо. Фиктивни дневник Велимира Рајића. У: М. Пантић (ур.). Велимир Рајић – живот и дело. Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета, Филозофски факултет – Алексинац: Центар за културу и уметност, стр. 15–22.

MILIĆEVIĆ 1935: MILIĆEVIĆ, Živko. Stevan Luković i Velimir Rajić. U: Ž. Milićević (prir.). Pesme Stevana Lukovića i Velimira Rajića, Beograd: SKZ, 2002, str. 3–20. [orig.] Милићевић, Живко. „Стеван Луковић и Велимир Рајић”. У: Ж. Милићевић (прир.). Песме Стевана Луковића и Велимира Рајића, Београд: СКЗ, 2002, стр. 3–20.

NIKOLJUKIN 2001: НИКОЛЮКИН, А. Н. Литературная энциклопедия терминов и понятий, Москва: НПК „Интелвак”, 2001.

PANDUROVIĆ 1941: PANDUROVIĆ, Sima. „Velimir Rajić (Posle dvadeset i pet godina)”. Srpski književni glasnik, knj. LXII, br. 1 (1941), str. 28–31. [orig.] Пандуровић, Сима. „Велимир Рајић (После двадесет и пет година)”. Српски књижевни гласник, књ. LXII, бр. 1 (1941), стр. 28–31.

PERIĆ 2002: PERIĆ, Đorđe. Na dan njenog venčanja Velimira Rajića kao popularna starogradska pesma. U: M. Pantić (ur.). Velimir Rajić – život i delo. Niš: Centar za naučna istraživanja SANU i Univerziteta-Filozofski fakultet – Aleksinac: Centar za kulturu i umetnost, 2002, str. 47–63. [orig.] Перић, Ђорђе. На дан њеног венчања Велимира Рајића као популарна староградска песма. У: М. Пантић (ур.). Велимир Рајић – живот и дело, Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета-Филозофски факултет – Алексинац: Центар за културу и уметност, 2002, стр. 47–63.

POPOVIĆ 2010: POPOVIĆ, Tanja. Rečnik književnih termina, Beograd: Logos art, 2010.

SKERLIĆ 1964: SKERLIĆ, Jovan. Velimir. J. Rajić: Pesme i proza. U: M. Begić (prir.). Pisci i knjige V, Beograd: Prosveta, 1964, str. 125–131. [orig.] Скерлић, Јован. Велимир Ј. Рајић: Песме и проза. У: М. Бегић (прир.). Писци и књиге V, Београд: Просвета, 1964, стр. 125–131.

Извори

KOSTIĆ 1975: KOSTIĆ, Laza. Pesme. Prir. B. Petrović. Novi Sad: Matica srpska, 1975. [orig.] Костић, Лаза. Песме. Прир. Бошко Петровић. Нови Сад: Матица српска.

RAJIĆ 1908: RAJIĆ, Velimir. Pesme i proza, Beograd: Nova štamparija „Davidović”. [orig.] Рајић, Велимир. Песме, Београд: Нова штампарија „Давидовић”.

RAJIĆ 1935: RAJIĆ, Velimir. Pesme Stevana Lukovića i Velimira Rajića, Prir. Ž. Milićevića. Beograd: SKZ. [orig.] Рајић, Велимир. Песме Стевана Луковића и Велимира Рајића, Прир. Живко Милићевића, Београд: СКЗ.

Downloads

Published

2023-05-12

Issue

Section

СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ / STUDIES AND ESSAYS