ЗАПИСИ ИЗ МРТВОГ ДОМА ИЛИ ПРОКЛЕТА АВЛИЈА ДОСТОЈЕВСКОГ: БЛИСКОСТ КЊИЖЕВНОГ КОНЦЕПТА ТАМНИЦЕ КОД ДОСТОЈЕВСКОГ И АНДРИЋА

Authors

  • Игор М. Симановић

Keywords:

Достојевски, Андрић, тамница, интерлитерарност, биографија, структура, слика

Abstract

У раду се промишља блискост књижевног концепта тамнице код Достојевског и
Андрића на темељу успостављања интерлитерарних веза између Записа из Мртвог дома и
Проклете авлије. Дефинисањем одређених константи које се показују изразито функцио-
налним за анализу код оба писца (биографски аспект, структура текста, слика тамнице),
настоји се показати колико је процес трагања за идеалним исказом, који би најбоље сажео
тамничко искуство и преточио га у књижевну слику, и код Достојевског и код Андрића
водио ка изненађујуће сличним исходиштима.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BABOVIĆ 1961: BABOVIĆ, Milosav. Dostojevski kod Srba, Titograd: Grafički zavod.

BABOVIĆ 1981: BABOVIĆ, Milosav. „Stvaralaštvo Dostojevskog”, u: Jadni ljudi – Dvojnik – Gospodin Proharčin, Jubilarno izdanje povodom stogodišnjice smrti Dostojevskog, knjiga 1, Beograd: Rad, 7–100.

VUKIĆEVIĆ 1967: VUKIĆEVIĆ, Miloš. Andrićev Karađoz i major Dostojevskog. Stvaranje, god. 22, br. 6, 714–716. [orig.] ВУКИЋЕВИЋ, Милош. Андрићев Карађоз и мајор Достојевског, Стварање, год. 22, бр. 6, 714–716.

VUČKOVIĆ 2011: VUČKOVIĆ, Radovan. Velika sinteza. Beograd: Kiz Altera – Filozofski fakultet Niš. [orig.] ВУЧКОВИЋ, Радован, Велика синтеза, Београд: Киз Алтера – Филозофски факултет Ниш.

GROSMAN 1974: GROSMAN, Leonid. Dostojevski. Beograd: SKZ. [orig.] ГРОСМАН, Леонид, Достојевски, Београд: СКЗ.

ĐUKIĆ PERIŠIĆ 2017: ĐUKIĆ PERIŠIĆ, Žaneta. Kavaljer svetog duha. Novi Sad: Akademska knjiga. [orig.] Ђукић Перишић, Жанета. Каваљер светог духа, Нови Сад: Академска књига.

EKERMAN 1970: EKERMAN, Johan Peter. Razgovori sa Geteom, preveli Stanislav Vinaver (prvi dio) i Vera Stojić (uvod prvog dijela, drugi i treći dio), Beograd: Kultura.

JANDRIĆ 1982: JANDRIĆ, Ljubo. Sa Ivom Andrićem, drugo prošireno izdanje, Sarajevo: Veselin Masleša.

KLAJN, ŠIPKA 2008: KLAJN, Ivan; ŠIPKA, Milan. Rečnik stranih reči i izraza, Novi Sad: Prometej. [orig.] КЛАЈН, Иван; ШИПКА, Милан (2008), Речник страних речи и израза, Нови Сад: Прометеј.

MINIĆ 1976: MINIĆ, Vojislav. „Svijet tamnice – tamnica svijeta“, u: Poetika Proklete avlije, Titograd: Pobjeda. [orig.] МИНИЋ, Војислав (1976), „Свијет тамнице – тамница свијета“, у: Поетика Проклете авлије, Титоград: Побједа.

MIHAJLOVIĆ 1981: MIHAJLOVIĆ, Borislav. „Čitajući Prokletu avliju”, u: Ivo Andrić u svjetlu kritike, drugo izdanje, izbor i redakcija Branko Milanović, Sarajevo: Svjetlost.

POPOVIĆ 2006: POPOVIĆ, Radovan. Andrić – biografija nobelovca, novo dopunjeno izdanje, Istočno Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. [orig.] ПОПОВИЋ, Радован, Андрић – биографија нобеловца, ново допуњено издање, Источно Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства.

STOJNIĆ 1990: STOJNIĆ, Mila. „Tematsko jedinstvo i strukturne razlike“, u: Književnost, god. 45, knj. 89, sv. 2/3, 372–385. [orig.] СТОЈНИЋ, Мила. „Тематско јединство и структурне разлике“, у: Књижевност, год. 45, књ. 89, св. 2/3, 372–385.

TARTALJA 1979: TARTALJA, Ivo. Pripovedačeva estetika, Beograd: Nolit. [orig.] ТАРТАЉА, Иво. Приповедачева естетика, Београд: Нолит.

FINK 2004: FINK, Eugen. Osnovni fenomeni ljudskog postojanja, preveo Aleksa Buha, Banjaluka: Filozofski fakultet. [orig.] ФИНК, Еуген. Основни феномени људског постојања, превео Алекса Буха, Бањалука: Филозофски факултет.

FUKO 1997: FUKO, Mišel, Nadzirati i kažnjavati, prevela Ana A. Jovanović, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića. [orig.] ФУКО, Мишел. Надзирати и кажњавати, превела Ана А. Јовановић, Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.

DŽADŽIĆ 1996: DŽADŽIĆ, Petar. O Prokletoj avliji, Sabrana dela Petra Džadžića, tom II, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. [orig.] ЏАЏИЋ, Петар. О Проклетој авлији, Сабрана дела Петра Џаџића, том II, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Извори

ANDRIĆ 1978: ANDRIĆ, Ivo. Prokleta avlija. Sabrana dela Ive Andrića, knjiga 4, Beograd: Prosveta – Beograd, Mladost – Zagreb, Svjetlost – Sarajevo, Državna založba Slovenije – Ljubljana, Misla – Skopje. [orig.] АНДРИЋ, Иво. Проклета авлија, Сабрана дела Иве Андрића, књига 4, Београд: Просвета – Београд, Младост – Загреб, Свјетлост – Сарајево, Државна заложба Словеније – Љубљана, Мисла – Скопје.

ANDRIĆ 1976: ANDRIĆ, Ivo. Ex ponto, Nemiri, Lirika, Sabrana djela Ive Andrića, knjiga 11, Sarajevo: Svjetlost – Sarajevo, Mladost – Zabreb, Prosveta – Beograd, Državna založba Slovenije – Ljubljana, Misla – Skopje.

DOSTOJEVSKI 1981а: DOSTOJEVSKI, Fjodor. Zapisi iz mrtvog doma – Odvratna priča, preveo Milosav Babović, Jubilarno izdanje povodom stogodišnjice smrti Dostojevskog, knjiga 5, Beograd: Rad.

DOSTOJEVSKI 1981б: DOSTOJEVSKI, Fjodor. Braća Karamazovi I, preveo Milosav Babović, Jubilarno izdanje povodom stogodišnjice smrti Dostojevskog, knjiga 15, Beograd: Rad.

Downloads

Published

2023-05-12

Issue

Section

СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ / STUDIES AND ESSAYS