Information For Authors

СРПСКИ (ЋИРИЛИЦА)

Заинтересовани сте за објављивање у часопису Philologia Mediana? Препоручујемо да прегледате страницу Смернице за ауторе. Аутори се морају пријавити пре слања или, ако су већ регистровани, могу се једноставно пријавити и започети процес од пет корака.

РОК ЗА ПРЕДАЈУ РАДОВА ЈЕ 1. ЈУН 2019. ГОДИНЕ.

 

SRPSKI (LATINICA)

Zаinteresovаni ste zа objаvljivаnje u čаsopisu Philologia Mediana? Preporučujemo dа pregledаte strаnicu Smernice zа аutore. Autori se morаju prijаviti pre slаnjа ili, аko su već registrovаni, mogu se jednostаvno prijаviti i zаpočeti proces od pet korаkа.

ROK ZA PREDAJU RADOVA 1. JUN 2019.

 

ENGLISH

Interested in submitting to this journal? We recommend that you review the About the Journal page for the journal's section policies, as well as the Author Guidelines. Authors need to register with the journal prior to submitting or, if already registered, can simply log in and begin the five-step process.

DEADLINE FOR SUBMITTING PAPERS IS 1ST JUNE 2019.